Vedtægter for foreningen 
"Kalaallit Atuakkiortut" (Grønlandske forfattere)


Navn, hjemsted, formål 

§ 1. foreningens navn er: Kalaallit Atuakkiortut (K.A.). Dens hjemsted er Nuuk.

§ 2. Formål: At støtte enhver grønlandsk forfatter, digter og til grønlandsk oversætter, hvis værker er underlagt ophavsretsloven og beskytte deres rettigheder.
Stk. 2. At varetage medlemmernes interesser og sørge for deres forskellige behov.
Stk. 3. At lette arbejdet for forfattere, digtere og til grønlandsk oversættere gennem etablering af en fond.

§ 3. Foreningen kan sammen med andre kunstnerforeninger være med til at stifte en samlende organisation, dog uden at opløse sin status som forening, men at være medlem af det dannede forbund.
Stk. 2. Til brug for samarbejdet inden for organisationen skal bestyrelsen tilvejebringe en samarbejdsaftale.
Stk. 3. Foreningen kan efter en generalforsamlingsbeslutning søge at træde ud af organisationen.
Stk. 4. Under arbejdet i organisationen har foreningen vetoret ved særlige tilfælde.

§ 4. Ansøgning af medlemskab: Enhver grønlandsk forfatter, digter eller oversætter af bøger og digte til grønlandsk, kan ved skriftlig henvendelse til Kalaallit Atuakkiortut ansøge om medlemskab.
Stk. 2. Grønlandske forfattere, der er bosat i andre lande, kan søge optagelse som medlemmer.
Stk. 3. Bestyrelsen har kompetence til at bestemme, om en ansøger bevilges eller nægtes optagelse.
Stk. 4. En ansøger om medlemskab, som af bestyrelsen nægtes optagelse, kan sende anke til foreningens generalforsamling, hvis afgørelse i sagen er endelig.
Stk. 5. Enhver, der har interesse i forfatternes forening, men som ikke er forfatter, digter eller oversætter selv kan ansøge om optagelse som støttemedlem.
Stk. 6. Støttemedlemmer kan deltage i generalforsamlingen, dog uden stemmeret og valgret til bestyrelsen.
Stk. 7. Størrelsen af støttemedlemmers kontingent bestemmes på generalforsamlingen.

§ 5. Medlemmer, der ønsker at melde sig ud, kan betragtes som udmeldte den dag, de meddeler udmeldingen.

§ 6. Eksklusion kan finde sted, såfremt et medlem overtræder foreningens aftalebestemmelser, eller vedtægter, eller en generalforsamlings beslutninger.
Stk. 2. Forslag om eksklusion skal i skriftlig form af bestyrelsen fremlægges på generalforsamlingen til afgørelse.
Stk. 3. Såfremt bestyrelsen skønner, at et ekskluderet medlem nu kan blive genoptaget som medlem, skal den forelægge sagen skriftlig til generalforsamlingen til afgørelse.

§ 7. Der kan optages æresmedlemmer, når forslag derom har mindst de 3/4 af generalforsamlingens deltageres stemme.
Stk. 2. Æresmedlemmer har stemmeret og er valgbare, men betaler ikke kontingent. Æresmedlemmer kan ønske at udtræde og kan blive ekskluderede (se § 5 og § 6).

§ 8. Det årlige kontingents størrelse skal fastsættes af generalforsamlingen.
Stk. 2. Betaler et medlem aldrig kontingent, kan bestyrelsen drøfte, hvordan man vil forholde sig til det.
Stk. 3. Halvdelen af det årlige kontingent skal tilfalde foreningens fond.
Stk. 4. Om økonomisk dårligt stillede medlemmer skal nøjes med at betale halv kontingent eller foreløbig helt fritages for at betale kontingent kan afgøres under bestyrelsens lukkede møde.

§ 9. Foreningens organisation: Foreningen "Kalaallit Atuakkiortut" er således organiseret:
A. Generalforsamlingen er foreningens højeste instans.
B. Bestyrelsen leder foreningens daglige arbejde og består af formand og fire medlemmer.
C. Generalforsamlingen eller bestyrelsen kan nedsætte ekstraordinære udvalg.
Stk. 2. på generalforsamlingen, i bestyrelsen og i udvalgene beror hver beslutning på flertallet. Ved stemmelighed stemmes igen. Igen ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
Stk. 3. Afvigelse fra denne regel er denne vedtægts §§ 20 og 21.

§ 10. Generalforsamlingen: Generalforsamlingen finder sted hver 3. år.
Stk. 2. 2 måneder forinden skal generalforsamlingen meddeles skriftligt til alle medlemmer med en dagsorden, der omfatter følgende:
1. formandens beretning
2. regnskabets fremlæggelse
3. kontingentets størrelse
4. forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne
5. opstillede kandidater og valg
6. valg af statsautoriseret revisor
7. eventuelt.
Stk. 3. Før mødets start skal formandens beretning, regnskabet og budgettet uddeles.
Stk. 4. Formanden kan under generalforsamlingen supplere sin beretning før dens godkendelse.

§ 11. Forslag til afgørelse på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde i skriftlig form 2 uger før generalforsamlingen.
Stk. 2. Liste over kandidater skal tilsendes bestyrelsen senest samme dag generalforsamlingen finder sted inden det til mødet fastsatte klokkeslæt. Forinden skal kandidaterne have bekræftet deres villighed til at blive opstillet.

§ 12. En ekstraordinær generalforsamling kan holdes, såfremt mindst halvdelen af medlemmerne begærer dette skriftligt. Begæringen skal være underskrevet personligt.
Stk. 2. Emner til drøftelse og afgørelse i generalforsamlingen skal skriftligt tilsendes bestyrelsen, hvorefter den ekstraordinære generalforsamling kan finde sted senest seks måneder efter modtagelsen.

§ 13. Generalforsamlingens dirigent kan være medlem af foreningen. Bestyrelsen har ret til at udpege en dirigent.
Stk. 2. Afstemningerne på generalforsamlingen sker ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning kan ske, hvis mindst fem af de tilstedeværende medlemmer begærer det.

§ 14. Andre emner til drøftelse udover de i programmet vedtagne kan drøftes under punktet "eventuelt", men kan ikke vedtages ved afstemning.

§ 15. Bestyrelsen: De fem bestyrelsesmedlemmer skal vælges under den ordinære generalforsamling og de skal blive siddende indtil den næste generalforsamling, genvalg kan finde sted.
Stk. 2. Hvis nogen trækker sig tilbage under denne periode skal bestyrelsen udpege en stedfortræder for vedkommende. Ved stemmelighed afgøres spørgsmålet ved lodtrækning.
Stk. 3. Formanden vælges særskilt af deltagerne på generalforsamlingen.
Stk. 4. Listen med kandidater afleveres til bestyrelsen senest inden det til generalforsamlingen fastsatte klokkeslæt (se § 11 stk. 2).

§ 16. Snarest muligt efter generalforsamlingen skal den valgte bestyrelse holde første møde for at konstituere sig, hvor der vælges næstformand, kasserer og sekretær. Hvis det menes påkrævet, kan resten af bestyrelsesmedlemmerne overdrages bestemte opgaver.
Stk. 2. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når enten formanden eller næstformanden eller mindst 2 medlemmer af bestyrelsen er til stede.
Stk. 3. Ethvert medlem af bestyrelsen kan kræve, at der bliver indkaldt til bestyrelsesmøde, når vedkommende tydeligt motiverer sin begrundelse skriftligt overfor formanden.
Stk. 4. Bestyrelsen vedtager selv sin forretningsgang.

§ 17. Forhandlingsret: På foreningens vegne har formanden (under hans fraværelse: næstformanden), kasserer og et bestyrelsesmedlem ret til forhandling. Og hvis disse anser det påkrævet, kan de søge sagkyndig bistand.

§ 18. På foreningens vegne har formanden (under hans fraværelse: næstformanden) og et medlem af bestyrelsen ret til at underskrive. Men ønsker foreningen at (købe til mange penges værdi) investere, kautionere eller sælge værdier (noget), har samtlige bestyrelsesmedlemmer pligt til at afgive deres underskrift al afgivelse af underskrifter skal bero på generalforsamlingens forud afgivne approbation.

§ 19. Regnskabsåret er fra 1. januar til 31. december.
Stk. 2. Revision af regnskab udføres af statsautoriseret revisor.

§ 20. Ændring af vedtægter: Forslag til ændring af foreningens vedtægter kan blive gennemført såfremt mindst 2/3 af de i generalforsamlingen tilstedeværende går ind for det.

§ 21. Opløsning af foreningen: Foreningen kan først opløses dersom mindst 3/4 af de stemmeberettigede medlemmer vedtager det ved afgivelse af skriftlige stemmer.
Stk. 2. Og samme fremgangsmåde skal benyttes for at bestemme, hvad der så skal blive af foreningens formue.

____________________________________________________________

Ovenstående vedtægter er stadfæstet under generalforsamlingen på Knud Rasmussens højskole i Holsteinsborg, 1. juli 1976.

Under generalforsamlingen i Sisimiut den 06.08.1982 blev der vedtaget en tilføjelse til vedtægterne. Det skete ved iagttagelse af § 20 i vedtægterne.

Under generalforsamlingen den 6. juni 1984 i Nuuk ændredes § 13 stk. 1.

Nuuk den 9. marts 1990 ændredes retskrivningen af vedtægterne til den nye retskrivning uden ændring af ordlyden. 

Under generalforsamlingen i Sisimiut, Knud Rasmussens Højskole, den 9.-10. august 1990 vedtoges det at fjerne § 4 stk. 3, og den følgende numre blev redigeret.

Under generalforsamlingen i Nuuk den 2.oktober 1993 ændredes § 2, § 4 og §11.

Under generalforsamlingen i Nuuk den 31. oktober 2000 ændredes § 10, stk. 1 og 2.

Under generalforsamlingen i Nuuk den 21. april 2011 ændredes § 5, § 10, pkt. 6 og § 19 stk.2 og stk. 3 fjernet.